اخبار

آخرین وضعیت افزایش سرمایه شنفت، دلقما و ۵ نماد دیگر اعلام شد

آخرین وضعیت افزایش سرمایه نمادهای بورسی و فرابورسی وسبحان، کگاز، شنفت، بخاور، دلقما، نیرو و دسبحا در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران منتشر و اعلام شد.

به گزارش اخبار بورس، براساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با نماد وسبحان، شرکت شیشه و گاز با نماد کگاز، شرکت نفت پارس با نماد شنفت، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با نماد بخاور (وبخا)، شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با نماد دلقما، شرکت نیرو سرمایه با نماد نیرو (نیرو سرمایه) و  شرکت گروه دارویی سبحان با نماد دسبحا اعلام شد.

تایید افزایش سرمایه وسبحان از سوی هیئت مدیره

افزایش سرمایه ۲۸.۲ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با نماد وسبحان توسط هیئت مدیره تایید و به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه شد.

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه وسبحان

ثبت افزایش سرمایه کگاز

افزایش سرمایه ۸۸.۸۸ درصدی شرکت شیشه و گاز با نماد کگاز در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-060 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۸۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه کگاز

ثبت افزایش سرمایه شنفت

افزایش سرمایه ۵۶۷.۶۴ درصدی شرکت نفت پارس با نماد شنفت در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-081 مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱۶,۶۹۱,۱۳۴ میلیون ریال (مبلغ ۱۴,۱۹۱,۱۳۴ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه شنفت

تایید افزایش سرمایه بخاور توسط حسابرس

افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با نماد بخاور (وبخا) توسط حسابرس و بازرس قانونی تایید شد.

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و سایر اندوخته‌ها به منظور رعایت الزامات قانونی، افزایش سودآوری و حفظ نسبت توانگری ارائه می‌شود.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه بخاور

تایید افزایش سرمایه دلقما از سوی هیئت مدیره

افزایش سرمایه ۸۹۷.۷۷ درصدی شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با نماد دلقما توسط هیئت مدیره تایید و به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه شد.

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور افزایش انضباط مالی، اصلاح و ارتقاء ساختار مالی شرکت که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه دلقما

تایید افزایش سرمایه نیرو از سوی هیئت مدیره

افزایش سرمایه ۱۰۹.۹۹ درصدی شرکت نیرو سرمایه با نماد نیرو (نیرو سرمایه) توسط هیئت مدیره تایید و به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه شد.

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۴,۸۳۱,۱۴۱,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۶,۱۴۵,۳۹۶,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری ازخروج نقدینگی وافزایش سرمایه‌گذاری درزمینه سهام پربازده بورسی وانتقال شرکت از بازار پایه به بازار بالاتر که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

متن افزایش سرمایه نیرو

تایید افزایش سرمایه دسبحا از سوی هیئت مدیره

افزایش سرمایه ۱۱۳.۵۴ درصدی شرکت گروه دارویی سبحان با نماد دسبحا توسط هیئت مدیره تایید و به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه شد.

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سایر اندوخته‌ها به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و از محل اندوخته سرمایه‌ای که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه دسبحا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا