اخبار

آخرین وضعیت افزایش سرمایه وصنعت، فسازان و ۷ نماد دیگر اعلام شد

آخرین وضعیت افزایش سرمایه نمادهای بورسی و فرابورسی ودی، بورس، نیرو، وصنعت، ما، دسبحان، فسازان، آریان و مدار در سامانه کدال منتشر و اعلام شد.

به گزارش اخبار بورس، براساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، آخرین وضعیت افزایش سرمایه بیمه دی با نماد ودی (ذودی)، بورس اوراق بهادار تهران با نماد بورس (بورس تهران)، نیرو سرمایه با نماد نیرو (نیرو سرمایه)، سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت با نماد وصنعت، بیمه ما با نماد ما (بیمه ما)، سبحان دارو با نماد دسبحان (سبحان)، غلتک‌سازان سپاهان با نماد فسازان (فغلسا)، سرمایه‌گذاری پارس آریان با نماد آریان و سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار با نماد مدار (ومدار) اعلام شد.

ثبت افزایش سرمایه ودی

افزایش سرمایه شرکت بیمه دی با نماد ودی (ذودی) در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شد. / میزان افزایش سرمایه : ۱۳۸ درصد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-024 مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۵,۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۳,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه ودی

ثبت افزایش سرمایه بورس

افزایش سرمایه شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نماد بورس (بورس تهران) در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شد. / میزان افزایش سرمایه : ۲۵۰ درصد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-077 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۷,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته، مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه بورس

تایید افزایش سرمایه نیرو از سوی هیئت مدیره

افزایش سرمایه شرکت نیرو سرمایه با نماد نیرو (نیرو سرمایه) از سوی هیئت مدیره تایید و به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد شد. / میزان افزایش سرمایه : ۱۳۰ درصد

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۴,۸۳۱,۱۴۱,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۹,۱۱۱,۶۲۴,۳۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگیری ازخروج نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه سهام پربازده بورسی و انتقال شرکت از بازار پایه به بازار بالاتر که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه نیرو

افزایش سرمایه وصنعت

حسابرس و بازرس قانونی گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با نماد وصنعت را تایید کرد. / میزان افزایش سرمایه : ۲۰۰ درصد

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، حفظ و افزایش عملیات جاری و جلوگیری از خروج وجوه نقد ارائه می‌شود.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه وصنعت

تایید افزایش سرمایه ما از سوی هیئت مدیره

افزایش سرمایه شرکت بیمه ما با نماد ما (بیمه ما) از سوی هیئت مدیره تایید و به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد شد. / میزان افزایش سرمایه : ۲۵ درصد

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور رعایت حد نصاب سرمایه مورد نیاز جهت مجوز قبولی اتکایی موسسات بیمه‌ای مندرج در مصویه ۱۹۷۵۷/ت۵۸۲۵۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ هیئت محترم وزیران و سایر موارد ذکر شده در گزارش توجیهی پیوست که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه ما

ثبت افزایش سرمایه دسبحان

افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو با نماد دسبحان (سبحان) در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شد. / میزان افزایش سرمایه : ۱۵.۰۳ درصد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-239 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۱,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

متن اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه دسبحان

تایید افزایش سرمایه فسازان از سوی هیئت مدیره

افزایش سرمایه شرکت غلتک‌سازان سپاهان با نماد فسازان (فغلسا) از سوی هیئت مدیره تایید و به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه شد. / میزان افزایش سرمایه : ۴۰۰ درصد

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده طرح‌های در دست اجراء، اجرای طرح‌های توسعه و بهبود و سرمایه در گردش تامین مواد اولیه طرح‌های توسعه که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه فسازان

تایید افزایش سرمایه آریان از سوی هیئت مدیره

افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان با نماد آریان از سوی هیئت مدیره تایید و به مجمع فوق‌العاده ارائه شد. / میزان افزایش سرمایه : ۲۰۲.۷۶۴ درصد

با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹,۸۱۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تصفیه تسهیلات و همچنین خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود. اظهار نظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه آریان

ثبت افزایش سرمایه مدار

افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار با نماد مدار (ومدار) در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شد. / میزان افزایش سرمایه : ۱۰۰ درصد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-086 مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌ مبلغ ۴,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

متن اطلاعیه افزایش سرمایه مدار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا